Quan Bình – Guan Ping – 關平

Quan Bình – Guan Ping – 關平

Quan Bình là một vị tướng nhà Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại huyện Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, trước đây là Bình Châu.

Quan Bình, theo như chính sử ghi nhận, là con trai trưởng của Quan Vũ, anh trai của Quan Hưng. Nhưng trong tiểu thuyết của La Quán Trung kể lại rằng, Quan Bình là con trai của Quan Định, trong sự kiện qua 5 ải chém 6 tướng, Quan Định xin Quan Vũ nhận Quan Bình theo, lúc đó ông mới chỉ 10 tuổi.

La Quán Trung kể thêm rằng, vào năm 211, Lưu Bị mượn danh vào giúp Lưu Chương đánh Trương Lỗ, sau bất đồng nên quay sang đánh nhau. Bàng Thống bị Trương Nhiệm bắn chết, Lưu Bị rút quân viết thư cầu cứu Khổng Minh. Lúc này, Khổng Minh dẫn Trương Phi, Triệu Vân và Tây Xuyên, giao Kinh Châu lại cho Quan Vũ và Quan Bình.

Năm 219, Quan Bình theo Quan Vũ tấn công Phàn Thành của Tào Ngụy do Tào Nhân trấn thủ. Quan Vũ và Quan Bình tiêu diệt được quân cứu viện do Vu Cấm và Bàng Đức chỉ huy. Từ Hoảng hay tin kéo quân giải vây Phàn Thành đánh bại được cha con Quan Vũ. Cả 2 rút về Kinh Châu, tuy nhiên Kinh Châu đã mất nên tạm chạy về Mạch Thành. Sau đó Quan Vũ và Quan Bình bị quân Ngô bắt chém ở Lâm Thư.

Quan Vũ sau khi chết được người Trung Quốc xem như 1 vị thần và treo hình để thờ trong nhà. Trong một số hình, có xuất hiện bên phải ông là Quan Bình và bên trái ông là Chu Thương, chính là bộ ba hiển thánh giúp dân trong truyền thuyết.

Trong TS Online, Quan Bình tham gia vào hầu hết những sự kiện cùng với cha của ông là Quan Vũ. Tất cả được tái hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Quan Bình

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 104

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Cuồng Phong – Phong Cuốn Tàn Vân – Loạn Kích

Xuất hiện: Điểm Binh Đài thành Giang Linh – Kinh Bắc

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Đại Chiến Phàn Thành, Từ Hoảng trì viện, Quan Bình học đạo, Đơn đao phó hội, Kế của Lữ Mông, …

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu