Quân bị chiến đấu

Tên Q: Quân bị chiến đấu
ĐKNV: Lv. 25
Địa điểm: Tắc Ngoại (Mông Cổ)
Phần thưởng: Cẩm nang tương tư
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến thảo nguyên phòng mục đối thoại sĩ binh đồng ý tìm giúp 10 hương thịt dê và 5 Mã nãi tửu ( thảo nguyên Quảng Vũ )
– Kiếm đủ vật phẩm giao cho sĩ binh đồng ý thu thập 3 hồng thiết viên (24 điểm loại nhỏ), 3 ngân phấn KĐ (bạc 24 điểm lọai nhỏ)
– Đưa dủ vật phẩm cho sĩ binh đồng ý đến bộ lạc Tây Tiên Ti gặp Tu Võ Lô
– Trong Tiên ti Đại Trướng Đối thoại Tu Võ Lô thì hoàn thành nv

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu