Nhất nhân nhất khẩu tô

Tên Q: Nhất nhân nhất khẩu tô
ĐKNV: Lv. 25
Địa điểm: Tắc Ngoại (Mông Cổ)
Phần thưởng: bánhbíanhấthợp (hp + 31) x45
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Tiên Ti trướng, bộ lạc Đông Tiên Ti, nói chuyện Thành Luật đồng ý giúp đỡ, nhận được bánh bột.
– Đến đại độ Hứa Xương, Việt Châu, lại gần chỗ Đại Ngốc xảy ra đối thoại với Dương Tu, đi tiếp sang hoa viên Hứa Xương đối thoại với Tào Tháo.
– Tiếp tục nói chuyện với Tào Tháo, sau đó nói chuyện với Dương Tu, lại quay sang nói chuyện với Tào Tháo, lập tức hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu