Kha Bỉ Năng quật khởi

Tên Q: Kha Bỉ Năng quật khởi
ĐKNV: Lv. 25
Địa điểm: Tắc Ngoại (Mông Cổ)
Phần thưởng: CC hoàn hồn đơn, Tì nữ
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến bộ lạc Tây Tiên Ti trong Tiên Ti đại trướng đối thoại Kha Bỉ Năng đồng ý giúp đỡ.
– Vào Tiên Ti Tướng đối thoại Phù La Hán.
– Trở lại trong Tiên Ti đại trướng đối thoại Kha Bỉ Năng.
– Vào Tiên Ti tướng đối thoại Phù La Hán xảy ra chiến đấu với Phù La Hán, Tiết Quy Lê, sĩ binh phong 8 người, tiếp viện sỹ binh thủy 8 người (phải thắng trong 6 hiệp). Thắng lợi đồng ý giúp đỡ.
– Đến sơn động Tây Hà (Bình Châu – Hung Nô) đối thoại Tô Bá vào chiến đấu với Điền Ngân, Tô Bá, Thành Nghị, TâyLThân Binh… (phải thắng trong 5 hiệp)
– Trong Sơn Động Tây Hà tọa độ 410:1130 xảy ra đối thoại với Tào Nhân vào chiến đấu Thương Diệu, Trình Ngân, Lương Hưng, Hầu Tuyển, Thương Binh TN, tiếp viện Địch Dũng Sĩ … thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu