Thực phẩm ngon ngoài ải

Tên Q: Thực phẩm ngon ngoài ải
ĐKNV: Lv. 25
Địa điểm: Tắc Ngoại (Mông Cổ)
Phần thưởng: Đại phúc thần
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Bộ lạc Đông Tiên Ti đối thoại sĩ binh bên phải đồng ý giúp đỡ kiếm trà sữa dê ( Lang xỉ binh_hỏa 131 )
– Mang 10 trà sữa dê cho sĩ binh hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu