Quan Vũ hiển thánh

Tên Q: Quan Vũ hiển thánh
ĐKNV: Chuyển sinh LV.25, hoàn thành Q Kế của Lữ Mông
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng:
+ Đả thừa hoàng: minh phủ trúc bào ( tri +41、 mẫn -5, hỏa +3)、
+ Đả phì di: minh phủ cúc bào ( tri +41、 mẫn -5, phong +3)、
+ Đả toàn bộ: phúc hữu văn chương, minh phủ mai bào ( tri +41、 mẫn -5, địa +3) hoặc minh phủ lan bào ( tri +41、 mẫn -5, thủy +3) trạch kì nhất

Nội dung nhiệm vụ:
– Đến núi Võ Đang (21433) đối thoại với Phổ Tịnh đồng ý giúp đở.
– Xuống núi (21432) xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đở.
– Đến Thôn Tân Dã (21021) xảy ra đối thoại, chiến đấu với Tiểu Thặng Hoàng x10.
– Đến Uyển Thành (13022) xảy ra đối thoại, chiến đấu với Tiểu Phì Di x10.
– Đến động Thiên Độc (13521) xảy ra đối thoại, chiến đấu với Tiểu Thặng Hoàng x10, tham chiến Tiểu Thặng Hoàng x10.
– Tiếp tục đến (13520) xảy ra đối thoại, chiến đấu với Tiểu Phì Di x10, tham chiến Tiểu Phì Di x10.
– Tiếp tục đến (13523) xảy ra đối thoại, chọn để tiếp tục chiến đấu.
– Trở về núi Võ Đang (21433) đối thoại với Phổ Tịnh hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu