Quế Dương trừ hại

Tên Q: Quế Dương trừ hại
ĐKNV: Lv. 25
Địa điểm: Kinh Châu – Nam
Phần thưởng: cự lực thuốc, lông vũ trong suốt
Nội dung nhiệm vụ:
– Ta đến Kinh Nam Thôn Quế Dương trong căn nhà nghèo đối thoại với Lý Lão Đầu, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Rừng Lai Dương tầng 2 đối thoại với Dã Sơn Hầu, vào chiến đấu với Bao Long, Dã Sơn Hầu 6 người.
– Thắng lợi trở về tìm Lý Lão Đầu thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu