Posted in Tin tức

Những người phò tá Tôn Quyền, kỳ phùng địch thủ của Lưu Bị và Tào Tháo, giúp ông lên ngôi là những ai?

Tam quốc (220-280) là một giai đoạn lịch sử gồm ba nước Tào Ngụy, Thục Hán và Đông Ngô. Trong trận Xích Bích, Tào Tháo…

Posted in Pet - Võ tướng

Quan Vũ – Guan Yu – 關羽

Quan Vũ – Guan Yu – 關羽 Quan Vũ, tự Vân Trường, là danh tướng công đầu trong việc xây dựng nhà Thục Hán thời…

Posted in Pet - Võ tướng

Lục Tích – Riku Seki – 陸績

Lục Tích – Riku Seki – 陸績 Lục Tích là một hiền sĩ thời nước Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là con…

Posted in Pet - Võ tướng

Lục Tốn – Luxun – 陸遜

Lục Tốn – Luxun – 陸遜 Lục Tốn, tự là Bá Ngôn, là một tướng lĩnh quân sự và chính trị gia nổi tiếng nhà…

Posted in Pet - Võ tướng

Tôn Quyền – SunQuan – 孙权

Tôn Quyền – SunQuan – 孙权 Tôn Quyền, hay Trọng Mưu, thụy hiệu Đông Ngô Đại Đế là hoàng đế khai sinh ra nước Đông…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Bát trận đồ

Tên Q: Bát trận đồ ĐKNV: Hoàn thành Q Hỏa thiêu Thục doanh 700 dặm, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa điểm: Kinh…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Hỏa thiêu Thục doanh 700 dặm

Tên Q: Hỏa thiêu Thục doanh 700 dặm ĐKNV: Hoàn thành Q Đăng đàn bái nho tương, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Đăng đàn bái nho tương

Tên Q: Đăng đàn bái nho tương ĐKNV: Hoàn thành Q Cam Ninh xuất chinh, điểm doanh trận phe Ngô 5000 điểm Địa điểm: Kinh Châu…

Posted in Dương Châu

Lục Tốn và Văn Chủng sách

Tên Q: Lục Tốn và Văn Chủng sách ĐKNV: Lv. 162 Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông) Phần thưởng: Lục Tốn trở thành võ tướng của mình…

Posted in Dương Châu

Tìm kiếm nhân tài tại Đông Ngô

Tên Q: Tìm kiếm nhân tài tại Đông Ngô ĐKNV: (cập nhập) Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông) Phần thưởng: Văn Chương hỗn thạch, văn chương băng…