Hội quần anh

Tên Q: Hội quần anh
ĐKNV: Hoàn thành Q Chu Du quyết định
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: Cực Tinh Bào (trí + 36, công – 1, lv. 96), Nam Man Giáp (phòng + 31, độ nhanh nhẹn – 4, lv. 96
Nhiệm vụ tiếp theo: Đánh và bị đánh đều tự nguyện
Nội dung nhiệm vụ:
– Ta đến Đại Dinh Chu Du tại Kinh Bắc Đông Ngô Thủy Trại đối thoại với Chu Trị, đồng ý giúp đỡ.
– Đi đến Tam Giang Khẩu, đối thoại với Thái Trung trên chiến thuyền 2002-315 và vào chiến đấu với Thái Trung, Thái Hòa, Thái Huân, Hạ Hầu Bác, Lưu Diên, Phong Phàm Binh 5 người.
– Thắng lợi ta đối thoại với Đặng Nghĩa trên chiến thuyền 1942-1055 và vào chiến đấu với Đặng Nghĩa, Trương Thạc, Đặng Tế, Lưu Tiên, Tư Mã Lãng, Đấu Hạm Sĩ 5 người.
– Thắng lợi ta đối thoại tiếp với Lưu Bàn trên chiến thuyền và vào chiến đấu với Hoàng Xạ, Hàn Hy, Lưu Bàn, Lưu Hổ, Lộ Chiêu, Khoái.Th.Binh 5 người.
– Thắng lợi ta đối thoại tiếp với Sái Mạo trên chiến thuyền 342-935 và vào chiến đấu với Trương Doãn, Sái Mạo, Văn Thính, Lý Thống, Phò Cang, Tuần Giang Sử 5 người.
– Thắng lợi ta về Đại Dinh Chu Du đối thoại 2 lần với Chu Trị, đồng ý tìm giấy bìa cứng (Bên ngoài Đại Dinh), túi thơm La Nhĩ ( trong Dinh lính Ngô bên phải), Túy lão Tửu (Đại Dinh Chu Du) mỗi thứ một cái.
– Đưa cho Chu Trị xong ra bên ngoài Dinh (Chỗ mà có Thái Sử Từ đi tuần tra) đối thoại với Phiên Tướng bên trái (1062.1115) thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu