Thuật bói bằng xương

Tên Q: Thuật bói bằng xương
ĐKNV: Không có
Địa điểm: Oa (Ngụy) Quốc
Phần thưởng: Kim tỏa Na Ly
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Tà Mã Đài đối thoại với Na Ly, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Giang Đông Rừng Thượng Hiểu tìm xương heo rừng 3 cái (Thượng Hiểu Binh).
– Tìm xong giao cho anh ta thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu