Ngựa Xích Thố tặng minh chủ

Tên Q: Ngựa Xích Thố tặng minh chủ
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Tìm phi thiên xích thố
Địa điểm: Thanh Châu, sơn động Xuyên Châu (Khoa Châu).
Vật phẩm có được: lều hành quân 20 cái
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Phùng Lai Tiên đảo đối thoại với tiên đồng.
Đến sơn động Xuyên Châu, trong động ta gặp Quan Vũ (Lúc này bạn phải có ngựa Xích Thố bên mình).
Đối thoại với Quan Vũ hoàn thành nhiệm vụ.

 

Facebook Comments