Hỏa Xà Tinh làm loạn

Tên Q: Hỏa Xà Tinh làm loạn
ĐKNV: Lv. 30
Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông)
Phần thưởng: học được thuật triệu gọi hệ hỏa.
Nhiệm vụ tiếp theo: Ngô Quốc Thái
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Dương Châu Hội Mao Thành tại cửa thành đối thoại với Thân Vệ Đội Trưởng, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Sơn Động Dư Khang, trong động đối thoại với Liệt Hỏa Xà, vào chiến đấu. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu