Sâm Lam Thái Hồ

Tên Q: Sâm Lam Thái Hồ
ĐKNV: Không có
Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông)
Phần thưởng: Điểm trạng thái + 1
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Kiến Nghiệp, trước cửa Quan Phủ (18001) đối thoại với Hàn Đương, ông ta sẽ kêu bạn vào (18301) trong tìm Trình Phổ.
– Vào đối thoại với Trình Phổ, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Thái Hồ Thủy Động (18506) , trong động ta sẽ gặp Cung.S.cự thú hệ thủy, vào chiến đấu.
– Thắng lợi Hỏa Đức Tinh Quân xuất hiện, đối thoại với ông ta xong, được điểm số kĩ năng + 1
– Trở về (18301) tìm Trình Phổ thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu