Khúc Hữu Ngô, Châu Lang Cố

Tên Q: Khúc Hữu Ngô, Châu Lang Cố
ĐKNV: Không có
Địa điểm: Dương Châu (Giang Đông)
Phần thưởng: Trường Hà Ngâm của Chu Du
Nhiệm vụ tiếp theo: Bí mật trong động sâu
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Phan Chương trại đối thoại với Chu Du, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Thôn Vĩnh Ninh tìm Nữ Nhạc Sư, đối thoại với cô ta, cô ta sẽ kêu bạn đến Rừng Kinh Huyện tìm Biên Trúc Phiến ( Việt Cừ soái địa lv 44).
– Đưa cho Nữ Nhạc Sư.
 -Trở về tìm Chu Du thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu