Danh sách Vũ Khí Chuyên Võ – TSBDY Mobile

Danh sách vũ khí chuyên võ

Giới thiệu về Vũ Khí Chuyên Võ ( Vũ Khí Chuyên Dụng ): Bài viết sẽ được bổ sung sau.

Hướng dẫn cách tìm kiếm: Sử dụng Ctrl + F để tìm theo Tên Võ Tướng hoặc Tên Vũ Khí Chuyên Võ

64508Ỷ Thiên Cực Dương KiếmTào Tháo

 

ID ITEM TÊN VÕ TƯỚNG HÌNH ẢNH VÀ CHỈ SỐ KỸ NĂNG
64503 Vô Hà Song Đao Tôn Sách  

 

64504 Thúy Lực Phác Đao Hoàng Trung  

 

64505 Hồ Quang Kiếm Tư Mã Ý – TMY  

 

64506 Quân Sư Trường Kiếm Chu Du  

 

64507 Lưu Ly Kiếm Thái Văn Cơ – TVC  

 

64508 Ỷ Thiên Cực Dương Kiếm Tào Tháo  

 

64509 Uyên Ương Song Cổ Kiếm Lưu Bị  

 

 

 

64510 Địa Tức Mộc Kiếm Dương Tu  

 

 

 

64511 Âm Nguyệt Trường Đao Mạnh Đạt
64512 Phách Vương Thương Mã Siêu
64513 Phương Thiên Vô Song Kích Lữ Bố
64514 Trường Bát Xà Mâu Trương Phi
64515 Long Đảm Thương Triệu Vân
64516 Thủy Thần Thương Thái Sử Từ
64517 Bôn Diệc Thương Văn Ương
64518 Trấn Hồn Pháp Trượng Tưởng Tế
64519 Băng Tinh Bạch Vũ Phiến Thạch Quảng Nguyên – TQN
64520 Chiến Thần Thiết Sử Bào Xuất
64521 Bích Ngọc Phiến Trương Hoành
64522 Dũ Thần Y Quyển Cái Bình – Cát Bình
64523 Thiên Vũ Phiến Trần Cung
64524 Vô Song Chiến Kích Trương Cáp
64525 Vô Cực Huyền Huyễn Bút Đổng Chiêu
64526 Nguyệt Nha Song Kiếm Lục Tốn
64527 Tĩnh Tâm Phất Trần Quách Gia
64528 Phượng Hoàng Pháp Khí Bàng Thống – Phụng Sồ
64529 Vô Tương Quyển Trục Pháp Chính
64530 Ngọa Long Bạch Vũ Phiến Gia Cát Lượng – GCL
64531 Thái Dương Kết Trượng Khảo Lỗ
64532 Địa Linh Pháp Trượng Tiểu Kiều
64533 Thái Tước Phân Vũ Phiến Đại Kiều
64534 Chuy Tâm Hồng Hoa Kiếm Tôn Thượng Hương
64535 Bích Huy Trượng Điêu Thuyền
64536 Thất Thái Khổng Vũ Phiến Chân Mật
64537 Bích Hà Chiến Phủ Nhạn Điêu Tuyết – NĐT
64538 Điện Tử Phiến Tiểu Kim
64539 Hàn Quang Trường Liêm Tuân Thái – Cửu Sỏi
64540 Thanh Long Yểm Nguyệt Đao Quan Vũ
64541 Phệ Huyết Thảm Trảo Yêu Quỷ Vương
64542 Lang Vương Đao Lỗ Ca
64543 Trong Thiết Tiêm Thương Hạ Hầu Đôn
64544 Mặc Lục Trường Đao Trương Liêu
64545 Hoàng Kim Chiến Thương Tào Chương
64546 Toái Thạch Trọng Bổng Điển Vi
64547 Bạch Ngạo Song Nhẫn Phủ Từ Hoảng
64548 Hoàng Kim Tiêm Thương Hứa Chử – Hứa Trử
64549 Liệt Hỏa Phác Đao Hạ Hầu Uyên
64550 Hạo Nguyệt Phiến Tuân Úc – Tuấn Úc
64551 Tinh Thiết Song Nhận Phủ Ngụy Diên
64552 Bạch Ngọc Xuyên Tâm Mâu Mã Đại
64553 Bạch Phiên Trường Kiếm Quan Ngân Bình
64554 Tương Quân Trọng Đao Quan Bình
64555 Đào Mộc Phong Trượng Hoàng Nguyệt Anh
64556 Tiên Hạc Bạch Vũ Bút Mã Lương
64557 Phụ Cực Song Kiếm Lữ Mông
64558 Điện Thanh Đao Chu Thái
64559 Nguyệt Nha Song Đao Cam Ninh
64560 Đế Vương Đao Tôn Quyền
64561 Đoạn Dực Hắc Nhẫn Tôn Kiên
64562 Đạo Thuật Linh Cầu Trương Giác
64563 Thiên Sư Trượng Trương Lỗ
64564 Tam Xoa Tiệt Trượng Trương Bảo
64565 Thiên Thuật Quyển Trục Trương Lương
64566 Sí Hồng Chiến Phủ Đổng Trác
64567 Thiên Nhất Quyển Trục Thôi Châu Bình
64568 Lam Thiết Tiêm Thương Tả Hiền Lương
64569 Song Tiêm Trường Mâu Nghiêm Nhan
64570 Cuồng Chiến Phác Đao Kỷ Linh
64571 Hủ Mộc Trường Trượng Phổ Tịnh
64572 Cự Hùng Song Trảo Nghiêm Bạch Hổ
64573 霸王劍 Bá Vương Kiếm Hạng Vũ
64574 夏日水槍 Hạ Nhật Thủy Thương Vịnh trang Nhạn Điêu Tuyết
64575 收驚拂塵 Phất Trần Gọi Hồn Bà kẹ gọi hồn
64576 招客劍 Chiêu Khách Kiếm Ông kẹ khách sạn
64577 魔龍偃月刀 Ma Long Yểm Nguyệt Đao Ma Quan Vũ
64578 國士無雙劍 Quốc Sĩ Vô Song Kiếm Hàn Tín
64579 白帝巨刃 Bạch Đế Cự Nhẫn Lưu Bang
64580 霸王火雷刀 Bá Vương Hỏa Lôi Đao Bá Vương Hạng Vũ
64581 旋風紫鏢 Toàn Phong Tử Phiêu Vương Nguyên Cơ
64582 周易金鎚 Chu Dịch Kim Chùy Gia Cát Quả
64583 貞烈夜叉 Trinh Liệt Dạ Xoa Vương Dị
64584 蘿卡彎刀 La Tạp Loan Đao La Tạp
64585 妮絲魔杖 Ny Ti Ma Trượng Ny Ti
64586 魔域之劍 Ma Vực Chi Kiếm Phất Lôi Đức
64587 千魂封玉 Thiên Hồn Phong Ngọc Đổng Bạch
64588 雌雄雙巴劍 Thư Hùng Song Ba Kiếm Lưu Bị BDY
64589 壯志烈刃 Tráng Chí Liệt Nhẫn Hạ Hầu Phách
64590 巴龍偃月刀 Ba Long Yển Nguyệt Đao Quan Vũ BDY
64591 斬將拔旗 Trảm Tướng Bạt Kỳ Đặng Ngải
64592 盛夏之聲 Trịnh Hạ Chi Thanh Hạ Ngữ Diêu

 

 

 

Facebook Comments