Giả Hủ – Jia Xu – 賈詡

Giả Hủ – Jia Xu – 賈詡

Giả Hủ là một mưu sĩ nổi tiếng trong cuối thời kỳ Đông Hán, đầu thời kỳ Tam Quốc. Ông là người huyện Cô Tang, quận Vũ Uy, tỉnh Cam Túc, Lương Châu.

Giả Hủ là một người có học vấn và tài năng ngay từ khi còn trẻ, đã từng đậu kỳ thi xét Hiếu liêm, nhưng bất mãn về sự thối rữa của quan lại lúc đó nên cáo quan về quê. Sau được Đổng Trác mời làm mưu sĩ giúp chống lại đợt tấn công của Hàn Toại. Sau đó, giúp Đổng Trác trong cuộc đàn áp và phát triển lực lượng để tiến vào kinh đô Lạc Dương khống chế vua Hán.

Nhận thấy, Đổng Trác là người sớm muộn gì cũng bị người phản mà giết chết nên ông lui về làm mưu sĩ cho Ngưu Phụ.

Quả nhiên Đổng Trác bị các chư hầu chống lại và sau là Lữ Bố giết chết. Ngưu Phụ cũng bị giết sau đó. Bọn thuộc hạ của Trác là Lý Thôi, Quách Dĩ, Trương Tế và Phàn Trù run sợ sẽ tới lượt mình, lúc này Giả Hủ đã đưa ra một kế sách khiến các sử gia nhận định là một tội ác “trời không dung đất không tha” giúp bọn thuộc hạ của Đổng Trác giết Vương Doãn, đánh đuổi Lữ Bố và chiếm Lạc Dương.

Nhờ công lao của Giả Hủ, bọn Lý Thôi và Quách Dĩ rất kính nể ông. Tuy vậy, bọn chúng thường đấu đá nhau vì tranh quyền khiến nhiều lần Giả Hủ phải đứng ra giãn hòa giữa 2 người.

Đến năm 195, khi mà tranh chấp giữa Lý Thôi và Quách Dĩ trở nên gay gắt, Giả Hủ bỏ về phục vụ Đoàn Ổi vì là người cùng quê. Tuy nhiên, Đoàn Ổi ngoài mặt đối xử rất tốt với Hủ song đem lòng dè chừng. Hủ sớm nhận ra và quyết định sang phục vụ Trương Tú.

Khi phục vụ Trương Tú, Giả Hủ có công lớn trong việc chặn được cuộc tấn công của Tào Tháo, và suýt giết được Tào Tháo trong trận Uyển Thành.

Năm 199, Viên Thiệu gửi thư mời Trương Tú tham gia chinh phạt Tào Tháo, nhưng Giả Hủ khuyên nên hàng Tào vì sớm nhận thấy cách dụng binh khiển tướng của họ Viên rất có vấn đề.

Kể từ khi sang phục vụ Tào Tháo. Công trạng nổi bật nhất của Giả Hủ là hiến kế cắt đứt đường vận lương của quân Viên Thiệu trong trận Đồng Quan, là một bước ngoặc quan trọng cho chiến thắng sau này. Sau đó là kế ly gián khiến hợp quân của Mã Siêu và Hàn Toại thất bại ở Đồng Quan. Tiếp đó ông đã nhiều lần bày mưu và nhận định tình hình rất chính xác, tuy nhiên bị từ chối khiến quân Ngụy nhiều lần thua tan tác.

Ông tiếp tục phục vụ Tào Phi đến năm 224 thì qua đời vì tuổi già sức yếu.

Trong TS Online, Giả Hủ được tái hiện khá chi tiết trong công trạng giúp Tào Tháo đánh bại Mã Siêu ở Đồng Quan, nhưng hầu như bị lược bỏ về các hiến sách trước đó cho các quân chủ của ông như Đổng Trác, Lý Thôi, Trương Tú.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Giả Hủ

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 115

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Hỏa Long – Bát Diện Hỏa Luân – Cuồng Diêm Trảm

Xuất hiện: Hoàng cung Hứa Thương – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Vứt áo cạo râu, Đại bại Nhục Thủy, Cứu chủ tắm huyết, Lưu Bị vào Kinh Châu

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu