Posted in Pet - Võ tướng

Triệu Tư – Zhao Zi – 趙咨

Triệu Tư – Zhao Zi – 趙咨 Triệu Tư là một nhà nho và quan viên nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Thị Nghi – Shi Yi – 是儀

Thị Nghi – Shi Yi – 是儀 Thị Nghi, tự là Tử Vũ, là quan nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh…

Posted in Pet - Võ tướng

Hồ Tống – Hu Zong – 胡综

Hồ Tống – Hu Zong – 胡综 Hồ Tống, tự là Vĩ Tắc, là một quan viên nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc….

Posted in Pet - Võ tướng

Tôn Lãng – Sun Lang – 孫朗

Tôn Lãng – Sun Lang – 孫朗 Tôn Lãng (hay tôn Lững) là tướng lĩnh nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là…

Posted in Pet - Võ tướng

Tôn Hoán (con Tôn Hiệu) – Sun Huan – 孫奐

Tôn Hoán (con Tôn Hiệu) – Sun Huan – 孫奐 Tôn Hoán, tự là Quý Minh, là tướng lĩnh nhà Đông Ngô trong thời kỳ…

Posted in Pet - Võ tướng

Toàn Tông – Quan Cong – 全琮

Toàn Tông – Quan Cong – 全琮 Toàn Tông, tự là Tử Hoàng, là tướng lĩnh nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Tôn Thiệu (Thừa Tướng) – Sun Shao – 孙邵

Tôn Thiệu – Sun Shao – 孙邵 Tôn Thiệu, tự là Trường Tự, là Thừa tướng đầu tiên của nước Đông Ngô trong thời kỳ…

Posted in Pet - Võ tướng

Nhan Liên – Yan Lian – 顏連

Nhan Liên – Yan Lian – 顏連 Nhan Liên là một nhà chính trị dưới trướng Tôn Du trong hàng ngũ quân Đông Ngô trong…

Posted in Pet - Võ tướng

Nhiêu Trợ – Rao Zhu – 饒助

Nhiêu Trợ – Rao Zhu – 饒助 Nhiêu trợ là một nhà chính trị dưới trướng Tôn Du trong hàng ngũ quân Đông Ngô trong…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Phấn – Zhang Fen – 張奮

Trương Phấn – Zhang Fen – 張奮 Trương Phấn là một quan viên nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh ở Bành…