Tào Tháo chiếm Nghiệp Thành

Tên Q: Tào Tháo chiếm Nghiệp Thành
ĐKNV: Hoàn thành Q Công phòng chiến
Địa điểm: Duyệt (Việt) Châu
Phần thưởng: hoàn hồn đơn 20 cái, phúc thần 3 cái.
Nhiệm vụ tiếp theo: Đại chiến Bột Hải
Nội dung nhiệm vụ:
– Tại dinh Tào Tháo (quan độ Tào Dinh – Việt Châu) đối thoại với Quách Gia đồng ý giúp đở.
– Đến nguyệt động Triều Ca (Dự Châu) đối thoại và chiến đấu với Lữ Khoáng.
– Đến rừng Nai Quỳnh (Dự Châu) đối thoại và chiến đấu với Tữ Hộc.
– Đến rừng Tây Sơn đối thoại với Phi Hùng Võ Sĩ vào chiến đấu với Thẩm Vinh, Thẩm Phối, Khiên Chiêu, Trần Lâm, Phi Hùng Võ Sĩ 5 người.
– Thắng lợi, lập tức vào chiến đấu với Trương Tử Khiêm, Trương Dĩ, Mã Diên, Viên Thượng, Âm Khuê, Nộ Giáp Binh 5 người.

– Đến phú hộ Thựơng Đẳng đối thoại với Thôi Diệm giúp tìm Lão thiết sa, bột đồng hạ (mỏ khoáng Nhị Châu) mỗi thứ một cái giao cho ông ta được thư đầu hàng. Đến cổng thành Diệp Thành đối thoại với Thẩm Vinh.
– Ta đến con hẽm Diệp Thành đối thoại với Thẩm Phối và vào chiến đấu với Tưởng Nghĩa Cừ, Thẩm Phối, Tô Do, Lý Phù, Nghiêm Kính, Trần Lâm.
– Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu