Posted in Pet - Võ tướng

Trương Dĩ – Zhang Yi – 張顗

Trương Dĩ – Zhang Yi – 張顗 Trương Dĩ (Hay thường bị dịch nhầm là Trương Hỷ, nhà chính trị Đông Hán) là một nhân…

Posted in Duyệt Châu

Tào Tháo chiếm Nghiệp Thành

Tên Q: Tào Tháo chiếm Nghiệp Thành ĐKNV: Hoàn thành Q Công phòng chiến Địa điểm: Duyệt (Việt) Châu Phần thưởng: hoàn hồn đơn 20 cái, phúc…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Cứu chủ tắm huyết

Tên Q: Cứu chủ tắm huyết ĐKNV: Hạn chế tổ dội 2 người,  Hoàn thành Q Dẫn dân vượt sông Địa điểm: Kinh Châu – Bắc…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Xích Bích Chu Lang

Tên Q: Xích Bích Chu Lang ĐKNV: Hoàn thành Q Tất cả đều xong chỉ còn gió Đông Địa điểm: Kinh Châu (Bắc) Phần thưởng: –…

Posted in Từ Châu

Đi qua Giao Châu

Tên Q: Đi qua Giao Châu ĐKNV: không có Địa điểm: Ô Nai Thuần – Từ Châu. Phần thưởng: tuyết liên sơn, giò heo đặc biệt…