Đại phá núi Thiên Đãng

Tên Q: Đại phá núi Thiên Đãng
ĐKNV: Hoàn thành Q Hoàng Trung trí thủ Hà Mạnh Quan
Địa điểm: Ích Châu
Phần thưởng: Random Thục tướng cường cung ( 35atk +4 agi, bội mẫn 10%) hoặc 5 con Phúc thần
Nội dung nhiệm vụ:

– Đến chân núi Thiên Đãng đối thoại Hoàng Trung , đồng ý thu thập 10 cái củi ( đánh NPC Mãn Tướng – rừng Hà Manh) , 1 cái lửa lưu huỳnh ( núi Thiên Đãng ).
– Sưu tập đủ đến núi Thiên Đãng , góc dưới bên phải đối thoại với Nghiêm Nhan ,đồng ý giúp đỡ.
– Quay trơ lại núi Thiên Đãng đối thoại với Hoàng Trung, Hoàng Trung gia nhập đội ngũ.
– Đến cửa vào núi Tiên Đãng đối thoại, vào chiến đấu với Hàn Hạo.
– Đến núi Thiên Đãng đối thoại với Hạ Hầu Đức vào chiến đấu với Trương Cáp, Hạ Hầu Thượng, tinh binh Nam Trịnh x 8 ( Tiếp viện Tinh binh Nam Trịnh x9).
– Thắng lợi trở về quan phủ thành Đô đối thoại với Pháp Chính hoàn thành nhiệm vụ

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu