Đại chiến Hoàng Cân

Tên Q: Đại chiến Hoàng Cân
ĐKNV: lv. 31 trở lên.
Địa điểm: U Châu, Hương Dũng Hiệu Binh Trường.
Phần thưởng: Hộ Sĩ Ba Đậu Yêu, 50% exp (cách nhận được exp).
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Trác Quận Thành bên ngoài tại Hương Dũng Hiệu Binh Trường, tại lối vào đối thoại với Tân Binh Lai 582:1755 – 12992, được Hương Dũng Văn (HP + 30, phòng + 1, lv. 5).
– Ta đến Đại Dinh Hương Dũng đối thoại với Đoàn Trưởng 581:333 – 12702, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Trác Quận Phỉ Lâm đối thoại với Quách Đại 342:415 – 12801 và vào chiến đấu với Bành Thoát, Quách Đại, Bù Kỷ, Binh Sói Khăn Vàng 2 người.
– Thắng lợi mở hộp châu báu ra, được Đao Bái Lang (công + 9, tâm + 2, lv. 30), ta tiếp tục đối thoại với Hương Dũng Binh, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Rừng Lâu Song đối thoại với Trình Viễn Trí 762:1035 – 12827 và vào chiến đấu với Nghiêm Chính, Trình Viễn Trí, Bùi.N.Thiệu, Lính Lang Trưởng 2 người.
– Thắng lợi mở hộp châu báu ra, được Dũng Bì Giáp (phòng + 12, nhanh nhẹn – 2, tâm + 2, lv. 30), ta đối thoại tiếp với Hương Dũng Binh, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Cự Lộc Thành, tại tầng 1 của đường hầm Cự Lục đối thoại với Dư Độc và vào chiến đấu với Tả Tượng Bát, Dư Độc, Lý Đại Mục, Tướng Khăn Vàng 2 người.
– Thắng lợi mở hộp châu báu ra, được Hương Đầu Đới (phòng + 10, nhanh nhẹn – 1, tâm + 2, lv. 30), đối thoại tiếp với Hương Dũng Binh, đồng ý giúp đỡ.
– Ta đi vào tầng thứ 2 đối thoại với Mã.N.Nghĩa 1402:955 – 12546 vào chiến đấu với Triệu Viễn Khiêm, Mã Nguyên Nghị, Trương Mạn Thành, Dũng Sĩ Khăn Vàng 2 người.
– Thắng lợi mở hộp châu báu ra được Hương Dũng Hộ yển (phòng + 10, nhanh nhẹn – 1, tâm + 2, lv. 30), đối thoại tiếp với Hương Dũng Binh, đồng ý giúp đỡ.
– Tiếp tục đi vào tầng thứ 3 đối thoại với Trương Giác 1162:295 – 12563 vào chiến đấu với Trương Lương, Trương Giác, Trương Bảo.
– Thắng lợi mở hộp châu báu ra, được Hương Ngoa (phòng 10, nhanh nhẹn – 1, tâm + 2, lv. 30), đối thoại tiếp với Hương Dũng Binh.
– Đối thoại với Hương Dũng đoàn trưởng thì hoàn thành nhiệm vụ.

Chú ý: Khi đánh xong trận cuối, nếu bạn full tướng sẽ không nhận được Ba Đậu Yêu

Facebook Comments