Ngày tận cùng của Công Tôn Toản

Tên nhiệm vụ: Ngày tận cùng của Công Tôn Toản
Điều kiện nhiệm vụ: LV 20
Địa điểm: rừng Dị Huyện – U Châu
Vật phẩm nhận được: Thăng Hoa Đảm
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến tầng 1 rừng Dị Huyện – U Châu, đối thoại với Triệu Vân.
– Đến sơn động Đại Hưng Sơn – U Châu, đối thoại với Thuần Như Quỳnh, vào chiến đấu với Thuần Như Quỳnh, Phùng Lễ, Mạch Nghĩa, Trương Nam, Tiêu Xúc, Khải Giáp Binh x3.
– Chiến đấu thắng lợi, đến tầng 3 Quan Ngoại – Liêu Đông, đối thoại với Tượng Nghĩa Cừ, vào chiến đấu với Tượng Nghĩa Cừ, Hàn Phạm, Tân Bình, Vương Môn, Lương Kỳ, Trấn Quân Hiệu x5.
– Chiến đấu thắng lợi, trở về, đối thoại với Triệu Vân thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments