Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達

Mạnh Đạt, tự Tử Kính, là bộ tướng phục có tài nhưng thiếu quyết đoán, phục vụ các thời Thục Hán và Tào Ngụy trong thời Tam Quốc. Ông là người huyện Phù Phong, tỉnh Thiểm Tây, Quan Trung.

Ban đầu, ông cùng đồng hương là Pháp Chính vào đất Thục đầu quân cho Lưu Chương, nhưng người dân ở đây lại vô cùng “phân biệt vùng miền”, rất xem thường những kẻ ngoại lai nên Mạnh Đạt không được trọng dụng. Phải mãi đến khi Lưu Chương lên nắm quyền (thay thế cha là Lưu Yên) cai quản Ích Châu thì các tướng sĩ ngoại lai mới được trọng dụng hơn. Tuy nhiên lúc này, lại dấy lên vấn nạn “tài cai trị” của Lưu Chương, ông ta theo đánh giá của Pháp Chính, Trương Tùng và Mạnh Đạt là một kẻ không có tầm nhìn, không xứng đáng làm chúa công của họ. Từ lẽ đó, đất Ích Châu ngày càng suy thoái, cộng thêm sự nhập cư từ Kinh Châu theo Lưu Chương vào nên tình hình khắp vùng xảy ra hỗn loạn, lòng dân bất bình.

Dựa vào kế sách của Trương Tùng, cho mời Lưu Bị đem quân vào Thục, theo lý thuyết để giúp đánh Trương Lỗ ở Hán Trung, nhưng cái chính là để soán ngôi Lưu Chương, vì họ cho rằng Lưu Bị mới là người chủ xứng đáng để họ phục vụ.

Sau khi Lưu Bị thống nhất Ích Châu, và chuẩn bị xong binh lực tiến đánh Hán Trung (lúc này Tào Tháo đã đánh bại Trương Lỗ và đoạt lấy) ông phong làm thái thú Nghi Đô và dẫn binh tiến đánh Hán Trung.

Ông liên tục lập công khi chiếm đóng thành công thành Phòng Lăng rồi Thượng Dung, rồi đóng quân tại Thượng Dung để bình trị thành này. Trong lúc đó, Quan Vũ gặp nạn ở Phàn Thành và Tương Dương có cầu cứu Mạnh Đạt và Lưu Phong, nhưng 1 là vì họ có hiềm khích với nhau sẵn (do Quan Vũ thường coi khinh họ), 2 là vì tình hình thành Thượng Dung lúc đó còn hỗn loạn nên Mạnh Đạt từ chối trợ viện. Kết cục Quan Vũ bị bắt giết, Mạnh Đạt bỏ trốn qua hàng Tào Tháo.

Dưới trướng Tào Phi, Mạnh Đạt được hậu đãi rất tốt và làm tới chức thái thú Tân Thành. Tuy nhiên, vì vướng bận gia quyến tại đất Thục nên Gia Cát Lượng đã khuyên dụ ông quay lại hàng Thục.

Dưới thời Tào Duệ, khi Gia Cát Lượng dẫn quân Bắc Phạt lần thứ nhất, lúc này Mạnh Đạt đã đồng ý quy hàng Thục giúp công thành Lạc Dương, nhưng lại bị Tư Mã Ý biết được. Tư Mã Ý giả vờ khuyên dụ Mạnh Đạt để câu giờ, rồi nhanh chóng dẫn quân tiến đánh Tân Thành giết chết Mạnh Đạt.

Trong TS Online, mọi tình tiết và diễn biến cuộc đời của nhân vật Mạnh Đạt đều được tường thuật chi tiết qua các loạt Quest.

Vậy bạn nghĩ sao về võ tướng này?

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Mạnh Đạt

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 115

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Ngự Phong – Bão Phong – Phong Quyển Tàn Vân

Xuất hiện: Quan Phủ Thành Đô 2 – Ích Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Dạ chiến Trương Phi, Kế Gia Cát Lượng đẩy lùi 4 quân, Nộ trảm Lưu Phong

Hình ảnh

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu