Nguy cơ của vườn đào

Tên Q: Nguy cơ của vườn đào
ĐKNV: Hoàn thành Q Báo ân của Đỗ Lỗ Ni
Địa điểm: Kinh Châu – Nam
Phần thưởng:  trừng tứu vũ mao (+9),Hi tinh vũ mao (+10) nguyệt đậu vũ mao (+11) (random)
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Đào Hoa Nguyên thôn đối thoại với A Quốc đồng ý giúp đỡ
– Đến Trại Võ Lăng (450,850) gặp đối thoại vào chiến đấu với người làm dữ x4
– Chiến đấu thắng lợi hậu đi tiếp (1050,800) gặp đối thoại, chiến đâu với người làm dữ x6
– Chiến đấu thắng lợi đi tiếp (550,450) gặp đối thoại, chiến đâu với người làm dữ x6
– Chiến đấu thắng lợi đi tiếp vào võ lăng trại 2 xảy ra đối thoại, chiến đâu với người làm dữ x8
– Chiến đấu thắng lợi đi tiếp (650,550) xảy ra đối thoại, chiến đâu với người làm dữ x8
– Chiến đấu thắng lợi đối thoại với Người Làng ( Đỗ Lỗ Ni ) . Về Đào Hoa Nguyên thôn đối thoại với A Quốc vào chiến đấu với tiểu túc tử, tuệ tuệ, hầu đại ma, cam khởi 

Trường Hợp 1:
– Chiến đấu thắng lợi lập tức hoàn thành nhiệm vụ .
Phần thưởng nhận được: Tuỳ trường hợp nhận được : siểm quang vũ mao (?+6), huyễn ảnh vũ mao (?+7) .

Trường Hợp 2 :
– Thua trận ( bị đánh chết, không được chạy ), đối thoại tiếp đồng ý tìm Lưu Sư Phó, Nghệ Lão Gia và Hoàng Tiểu Ca
– Đến thành môn Trường Sa đối thoại với Dương Phong , đến Bào Gia Trang đối thoại với Nhị Lão Gia đến Mã Hoàng Tuý Mộ Nguyệt đối thoại với Huỳnh Tiểu Ca
– Quay về Đào Hoa Nguyên thôn đối thoại với A Quốc lập tức hoàn thành nhiệm vụ

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu