Chó thần trộm mắt trời

Tên Q: Chó thần trộm mắt trời
ĐKNV: Lv. 25
Địa điểm: Kinh Châu – Nam
Phần thưởng: khăn.Kh.Đằng (phong + 2, phòng – 3, nhanh nhẹn + 24, lv. 80), khăn phong hà (hỏa + 2, phòng – 3, nhanh nhẹn + 24, lv. 80)
Nội dung nhiệm vụ:
– Ta đến Kinh Nam Thôn Quế Dương đối thoại với Dì Trần, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Bào Gia Trang đối thoại với Bào Lão Gia, đồng ý giúp đỡ.
– Ta đến Đào Hoa Nguyên đối thoại với Cổ Tiều Phu, đối thoại tiếp với Nhị Lang Thần vào chiến đấu với Nhị Lang Thần, Hao Thiên Khuyển.
– Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu