Dáng vẻ của Từ Hoa

Tên Q: Dáng vẻ của Từ Hoa
ĐKNV: Lv 25
Địa điểm: Tịnh Châu (Bình Châu)
Phần thưởng: Điêu Thuyền Mê
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến đại độ Hà Đông, tại ngôi nhà gỗ đối thoại với Huỳnh Tiểu Nhị, đồng ý giúp đỡ.
– Đến Bộ lạc nam Hung Nô, vào ngôi nhà đầu tiên đối thoại với Điêu Thuyền vào chiến đấu với Sứ Giả Hung Nô , 2 Thương Binh HN, 2 ĐaoBinh HN, 2 Thu kích HN, 3 Binh Hung Nô.
– Thắng Lợi đến Quan Trung – Thôn Phổ Hộ (Thôn Cao Động) vào Cao Động Bần Hộ (nhà Vương Doãn) đối thoại với Vương Doãn hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu