Posted in Pet - Võ tướng

Trương Lỗ – Zhang Lu – 張魯

Trương Lỗ – Zhang Lu – 張魯 Trương Lỗ là quân phiệt thời Tam Quốc, là người trấn giữ phía đông Ích Châu và là…

Posted in Tin tức

Vị tướng ‘ít tiếng tăm’ và trận quyết định giúp Lưu Bị có tiền đề để chia 3 thiên hạ

Trước khi thế chân vạc được thiết lập, không phải Quan Vũ hay Trương Phi, Hoắc Tuấn mới chính là võ tướng giúp Lưu Bị…

Posted in Pet - Võ tướng

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達 Mạnh Đạt, tự Tử Kính, là bộ tướng phục có tài nhưng thiếu quyết đoán, phục vụ các…

Posted in Pet - Võ tướng

Quan Vũ – Guan Yu – 關羽

Quan Vũ – Guan Yu – 關羽 Quan Vũ, tự Vân Trường, là danh tướng công đầu trong việc xây dựng nhà Thục Hán thời…

Posted in Pet - Võ tướng

Mã Siêu – Ma Chao – 馬超

Mã Siêu – Ma Chao – 馬超 Mã Siêu là một hổ tưởng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông là một trong ngũ hổ…

Posted in Pet - Võ tướng

Bàng Thống – PangTong – 龐統

Bàng Thống – PangTong – 龐統 Bàng Thống, tự là Sĩ Nguyên biệt danh Phượng Sồ, là mưu sĩ đại tài nhưng yểu mệnh của…

Posted in Ích Châu

Khi Tào Tháo tấn công nước Hán

Tên Q: Khi Tào Tháo tấn công nước Hán ĐKNV: hoàn thành Q Bàng Đức đầu hàng Địa điểm: Ích Châu Phần thưởng: điểm kinh…

Posted in Ích Châu

Sức mạnh chống Tào Tháo

Tên Q: Sức mạnh chống Tào Tháo ĐKNV: lv. 25 Địa điểm: Ích Châu Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm Nội dung nhiệm vụ: – Đến…

Posted in Ích Châu

Pháp Chính ẩn cư

Tên Q: Pháp chính Ẩn cư ĐKNV: lv. 25. Địa điểm: Ích Châu Phần thưởng:  Văn chương đặc kĩ. Nội dung nhiệm vụ: – Ta…

Posted in Ích Châu

Dạ chiến Trương Phi

Tên Q: Dạ chiến Trương Phi ĐKNV: Hoàn thành Q Thất bại của Ký Huyện Địa điểm: Ích châu. Vật phẩm: điểm kinh nghiệm Nội…