Posted in Giới thiệu Pet - Võ tướng

Văn Minh Vương hoàng hậu – Vương Nguyên Cơ – 王元姬

Văn Minh Vương hoàng hậu – Vương Nguyên Cơ – 王元姬 Vương Nguyên Cơ là chính thất của Tấn Văn Đế Tư Mã Chiêu và là sinh mẫu…

Posted in Tin tức

7 mưu sĩ kiệt xuất thời loạn thế tranh hùng Tam Quốc

Tuân Úc Luận về chiến lược, Tuân Úc là người lập ra con đường quân sự và quy hoạch bản đồ thống nhất phương Bắc,…

Posted in Pet - Võ tướng

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達 Mạnh Đạt, tự Tử Kính, là bộ tướng phục có tài nhưng thiếu quyết đoán, phục vụ các…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Cáp – Zhang He – 张郃

Trương Cáp – Zhang He – 张郃 Trương Cáp, hay thường bị ghi sai thành Trương Hợp do việc ghi sai chính tả thiếu đi…

Posted in Pet - Võ tướng

Tư Mã Ý – Sima Yi – 司馬懿

Tư Mã Ý – Sima Yi – 司馬懿 Tư Mã Ý, tự là Trọng Đạt, là nhà chính trị, quân sự phục vụ cho Tào…

Posted in Duyệt Châu

Ưng Thị lang cố Tư Mã Ý

Tên Q: Ưng Thị lang cố Tư Mã Ý ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Duyệt (Việt) Châu Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm Nội dung nhiệm vụ:…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Bại trận ở Hợp Phì

Tên Q: Bại trận ở Hợp Phì ĐKNV: Hoàn thành Q Chu Du uổng kế Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: BH chi vũ…

Posted in Tịnh Châu

Bộ mặt thật của Tư Mã Ý

Tên Q: Bộ mặt thật của Tư Mã Ý ĐKNV: level 173 Địa điểm: Thượng Đẳng thành – Bình Châu Phần thưởng: Tư Mã Ý…