Posted in Tin tức

Những thiếu sót mà Lưu Bị không bao giờ vượt qua được Tào Tháo

Lưu Bị thân là hậu nhân của Hán thất, một lòng một dạ muốn phục hưng Hán thất, nếu ở trong thời bình, ông nhất…

Posted in Tin tức

Không phải Khổng Minh, đây mới là vị quân sư được Lưu Bị tin tưởng nhất

Bên cạnh Ngọa Long – Phụng Sồ, dưới trướng Lưu Bị còn có một mưu sĩ tài năng khác. Đây chính là người dẫn đường…

Posted in Pet - Võ tướng

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達

Mạnh Đạt – Meng Ta – 孟達 Mạnh Đạt, tự Tử Kính, là bộ tướng phục có tài nhưng thiếu quyết đoán, phục vụ các…

Posted in Ích Châu

Mật kế của Trương Tùng

Tên Q: Mật kế của Trương Tùng ĐKNV: không Đia điểm:  Ích Châu Vật phẩm có được: Nước Trục Mạng sp 126, hp126 mỗi thứ…

Posted in Ích Châu

Lưu Bị đến Thục

Tên Q: Lưu Bị đến Thục ĐKNV: Hoàn thành Q Nghênh đón Trương Tùng , Mật kế của Trương Tùng Địa điểm: Ích Châu Phần…

Posted in Ích Châu

Xem xong không quên

Tên Q: Xem xong không quên ĐKNV: không. Địa điểm: Thành Đô – Ích châu vật phẩm nhận đươc: Kinh nghiệm Nội dung nhiệm vụ:…