Posted in Kinh Châu - Bắc

Đích lư nhược ấm

Tên Q: Đích lư nhược ấm ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: ngựa Đích Lô Nội dung nhiệm vụ: – Ta…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Gia Cát tuyển phục

Tên Q: Gia Cát tuyển phục ĐKNV: Hoàn thành Q Đèn Khổng Minh Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Đạo Đức Kinh (trí + 20,…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Hoàng Trung bất phục

Tên Q: Hoàng Trung bất phục ĐKNV: Không có Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Đoản cung của Hoàng Trung Nhiệm vụ tiếp theo:…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Khổng Minh quạt lông

Tên Q: Khổng Minh quạt lông ĐKNV: Chuyển sinh, lv.25 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Thiên Nhân Vũ (trí+18, địa+2, lv60, chuyển sinh) Nội…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Khổng Minh xem thiên văn

Tên Q: Khổng Minh xem thiên văn ĐKNV: Lv. 175 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Gia Cát Lượng gia nhập đội ngũ Nội…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Lưu Bị vào Kinh Châu

Tên Q: Lưu Bị vào Kinh Châu ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Kinh Châu – Bắc Phần thưởng: Thăng hoa đảm Nội dung nhiệm vụ: –…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Yêu thầm Phụng Nhi

Tên Q: Yêu thầm Phụng Nhi ĐKNV: không có. Địa điểm: Kinh Châu (Bắc) Phần thưởng: Lều hành quân Nội dung nhiệm vụ: – Ta…