Posted in Giao Châu

Thịt Chưng

Tên Q: Thịt Chưng ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Giao Châu Phần thưởng: Thịt chưng 10 cái Nhiệm vụ tiếp theo: Nội dung nhiệm vụ: –…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Yêu thầm Phụng Nhi

Tên Q: Yêu thầm Phụng Nhi ĐKNV: không có. Địa điểm: Kinh Châu (Bắc) Phần thưởng: Lều hành quân Nội dung nhiệm vụ: – Ta…