Posted in Giao Châu

Thịt Chưng

Tên Q: Thịt Chưng ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Giao Châu Phần thưởng: Thịt chưng 10 cái Nhiệm vụ tiếp theo: Nội dung nhiệm vụ: –…

Posted in Kinh Châu - Bắc

Yêu thầm Phụng Nhi

Tên Q: Yêu thầm Phụng Nhi ĐKNV: không có. Địa điểm: Kinh Châu (Bắc) Phần thưởng: Lều hành quân Nội dung nhiệm vụ: – Ta…

Posted in U Châu

Truy kích chiến Trường Bản

Tên Q: Truy kích chiến Trường Bản ĐKNV: lv. 25. Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.  Phần thưởng: bao tay Thiên Võng (trí + 30, công…