Posted in Pet - Võ tướng

Mã Siêu – Ma Chao – 馬超

Mã Siêu – Ma Chao – 馬超 Mã Siêu là một hổ tưởng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông là một trong ngũ hổ…

Posted in Quan Trung

Mã Siêu khởi binh

Tên Q: Mã Siêu khởi binh ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Quan Trung Phần thưởng: Thiên lý mã Nhiệm vụ tiếp theo: Vứt áo cạo râu…

Posted in Quan Trung

Hàn Toại phản bội

Tên Q: Hàn Toại phản bội ĐKNV: Hoàn thành Q Lấy sức dọa kẻ suy đần Địa điểm: Quan Trung Phần thưởng: Đao thuộc tính +…

Posted in Quan Trung

Tào Hồng cứu chủ

Tên Q: Tào Hồng cứu chủ ĐKNV: Lv. 25 Địa điểm: Quan Trung Phần thưởng: Tào Hồng Mê Nội dung nhiệm vụ: – Đến Đông Quan…

Posted in Thanh Châu

Đánh bại quân Hắc Sơn

Tên Q: Đánh bại quân Hắc Sơn Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Cứu Đông Quận Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận. Vật…

Posted in Thanh Châu

Trợ giúp quân Hắc Sơn

Tên Q: Trợ giúp quân Hắc Sơn Điều kiện nhiệm vụ: điểm số trận hình Khăn Vàng cần phải cao nhất. Địa điểm: Thanh Châu, Đông…

Posted in Thanh Châu

Trận chiến Từ Châu

Tên Q: Trận chiến Từ Châu Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Truy kích Khang Đình. Địa điểm: Đông Quận (Thanh Châu), Từ Châu. Vật…

Posted in Thanh Châu

Thảo phạt Khăn vàng

Tên Q: Thảo phạt Khăn vàng Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Đánh bại quân Hắc Sơn. Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận….

Posted in Thanh Châu

Tấn công Đông Quận

Tên Q: Tấn công Đông Quận Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Trợ giúp quân Hắc Sơn. Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận. Vật phẩm…

Posted in Thanh Châu

Gặp Hắc Sơn Quân

Tên Q: Gặp Hắc Sơn Quân Điều kiện nhiệm vụ: không có. Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận. Vật phẩm có được: Thuốc kim sáng (HP…