Cứu chủ tắm huyết

Tên Q: Cứu chủ tắm huyết
ĐKNV: Hạn chế tổ dội 2 người,  Hoàn thành Q Dẫn dân vượt sông
Địa điểm: Kinh Châu – Bắc
Phần thưởng: Áo Tịnh Sĩ (nhanh nhẹn + 26, phòng – 4, địa + 2, lv. 80)
Nhiệm vụ tiếp theo: Biện luận với trung nhân
Nội dung nhiệm vụ:
–  Ta đến Kinh Bắc Trường Bản Ba đối thoại với Nhược Dân Binh và vào chiến đấu với Hạ Hầu Bác, Giả Tín, Văn Thính, Phùng Giai, Vương Tu, Binh Kích Móc 3 người.
–  Thắng lợi ta đến Sơn Động Cảnh Sơn trong động đối thoại với Lưu Bị, đồng ý giúp đỡ.
–  Ta đến Trường Bản Ba đối thoại với Tiểu Binh, giúp tìm gỗ ngô đồng (phía trên Hạ Hầu Kiệt) một cái.
–  Đưa cho Tiểu Binh xong, đồng ý giúp đỡ.
–  Ta vào Trường Bản Ba đối thoại với Ông lão Hà và vào chiến đấu với Tôn Tử Tài, Chuân Du Đạo, Tống hào, Lam Võ Sĩ 5 người.
–  Thắng lợi ta đến phía bên trái tường tọa độ 541:978 đối thoại với Ma Phu Nhân và vào chiến đấu với hỗ Chất, Hạ Hầu Ân, Hân, Hàn Thương Binh 3 người.
–  Thắng lợi Lưu Thiền gia nhập đội ngũ.
–  Trên đường đi ta đối thoại với Phẫn Võ Binh (Lúc này cần thay đổi võ tướng, đổi thành Lưu Thiền) và sẽ vào chiến đấu với Phẫn Võ Sĩ 2 người, Hàn Thương Binh 3 người.
–  Thắng lợi đối thoại với Mã Diên và vào chiến đấu với Tiêu Xúc, Mã Diên, Trương Dĩ, Trưởng Nam, Trấn Quân Hiệu 3 người.
–  Thắng lợi ta đối thoại với Yến Minh và vào chiến đấu với Lý Lập, Diêm Nhu, Yến Minh, Chung Thân, Hắc Giáp Sĩ 3 người.
–  Thắng lợi đối thoại với Trương Cáp và vào chiến đấu với Lữ Độ, Tào Hồng, Trương Cáp, Giả Hủ, Tào Thuần, Đội Tiên Phong 3 người.
–  Thắng lợi ta đến Trường Bản Ba đối thoại với Tiểu Binh.
–  Ta đến Sơn Động Cảnh Sơn đối thoại với Lưu Bị thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu