Posted in Pet - Võ tướng

Hí Chí Tài – Xi Zhicai – 戲志才

Hí Chí Tài – Xi Zhicai – 戲志才 Hí Chí Tài (hay Khí Chí Tài) là một mưu sĩ dưới quyền quân phiệt Tào Tháo…

Posted in Pet - Võ tướng

Đổng Chiêu – Dong Zhao – 董昭

Đổng Chiêu – Dong Zhao – 董昭 Đổng Chiêu là đại thần cuối thời Đông Hán và là công thần khai quốc nhà Tào Ngụy…

Posted in Pet - Võ tướng

Vương Trung – Wang Zhong – 王忠

Vương Trung – Wang Zhong – 王忠 Vương Trung là một tướng lĩnh phục vụ cho nhà Tào Ngụy trong thời kỳ Tam Quốc. Ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Xa Trụ – Che Zhou – 车胄

Xa Trụ – Che Zhou – 车胄 Xa Trụ (Cư Vệ) là một nhà chính trị phục vụ Tào Tháo trong cuối thời kỳ Tam…

Posted in Pet - Võ tướng

Lộ Chiêu – Lu Zhao – 路招

Lộ Chiêu – Lu Zhao – 路招 Lộ Chiêu là một bộ tướng của Tào Tháo vào cuối thời kỳ Đông Hán. Sử sách không…

Posted in Pet - Võ tướng

Sử Hoán – Shi Huan -史渙

Sử Hoán – Shi Huan –史渙 Sử Hoán là một tướng lĩnh phục vụ dưới trướng Tào Tháo trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh…

Posted in Pet - Võ tướng

Hàn Hạo – Han Hao – 韓浩

Hàn Hạo – Han Hao – 韓浩 Hàn Hạo là một viên tướng lĩnh phục vụ dưới trướng Tào Tháo trong thời kỳ Tam Quốc….

Posted in Pet - Võ tướng

Lý Thông – Li Tong – 李通

Lý Thông – Li Tong – 李通 Lý Thông, lúc nhỏ tên là Vạn Ức, là một tướng lĩnh phục vụ Tào Tháo trong thời…

Posted in Pet - Võ tướng

Tư Mã Lãng – Sima Lang – 司馬朗

Tư Mã Lãng – Sima Lang  –  司馬朗 Tư Mã Lãng là anh trai ruột của Tư Mã Ý, là một nhà chính trị phục…

Posted in Pet - Võ tướng

Chung Do – Zhong Yao – 钟繇

Chung Do – Zhong Yao – 钟繇 Chung Do (Chung Diều) là đại thần triều đình cuối thời kỳ Đông Hán, sau làm công thần…