Posted in Pet - Võ tướng

Tôn Tĩnh – Sun Jing – 孙静

Tôn Tĩnh – Sun Jing – 孙静 Tôn Tĩnh (hay Tôn Tịnh), tự là Ấu Đài, là em trai của Tôn Kiên, sau theo Tôn…

Posted in Pet - Võ tướng

Hạ Tề – He Qi – 賀齊

Hạ Tề – He Qi – 賀齊 Hạ Tề, tự là Công Miêu, là tướng nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là…

Posted in Pet - Võ tướng

Đổng Tập – Dong Xi – 董襲

Đổng Tập – Dong Xi – 董襲 Đổng Tập (hay Đổng Trạc), tự là Nguyên Đại, là tướng lĩnh nhà Đông Ngô trong thời kỳ…

Posted in Pet - Võ tướng

Tổ Mậu – Zu Mao – 祖茂

Tổ Mậu – Zu Mao – 祖茂 Tổ Mậu, tự là Đại Vinh, là một bộ tướng phục vụ dưới trướng lãnh chúa Tôn Kiên….

Posted in Pet - Võ tướng

Tôn Thượng Hương – Sun ShangXiang – 孫尚香

Tôn Thượng Hương – Sun ShangXiang – 孫尚香 Tôn Thượng Hương là con gái út của Trường Sa thái thú Tôn Kiên, và là vợ…

Posted in Pet - Võ tướng

Tiểu Kiều – Xiao Qiao – 小喬

Tiểu Kiều – Xiao Qiao – 小喬 Tiểu Kiều là phu nhân của đại thần tài ba nhà Đông Ngô Chu Du trong thời kỳ…

Posted in Pet - Võ tướng

Đại Kiều – Da Qiao – 大喬

Đại Kiều – Da Qiao – 大喬 Đại Kiều là phu nhân của lãnh chúa Giang Đông Tôn Sách cuối thời kỳ Đông Hán, đầu…

Posted in Pet - Võ tướng

Cố Ung – Gu Yong – 顧雍

Cố Ung – Gu Yong – 顧雍 Cố Ung (hay Cố Dung), tự là Nguyên Thán, là Thừa Tướng thứ hai của nước Đông Ngô…

Posted in Pet - Võ tướng

Hám Trạch – Kan Ze – 闞澤

Hám Trạch – Kan Ze – 闞澤 Hám Trạch (hay Quan Trạch), tự là Đức Nhuận, là một quan viên nhà Đông Ngô trong thời…

Posted in Pet - Võ tướng

Hàn Đang – Han Dang – 韓當

Hàn Đang – Han Dang – 韓當 Hàn Đang (hay Hàn Đương), tự là Nghĩa Công, là một đại tướng nhà Đông Ngô trong thời…