Posted in Pet - Võ tướng

My Trúc – Mi Zhu – 麋竺

My Trúc – Mi Zhu – 麋竺 My Trúc (bản dịch trong game là Ma Xiêu) tự Tử Trọng, là quan viên và anh vợ…

Posted in Pet - Võ tướng

Đặng Chi – Deng Zhi – 鄧芝

Đặng Chi – Deng Zhi – 鄧芝 Đặng Chi, tự Bá Miêu, là đại thần, tướng lĩnh nhà Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc….

Posted in Pet - Võ tướng

Lưu Phong – Liu Feng – 劉封

Lưu Phong – Liu Feng – 劉封 Lưu Phong là tướng nhà Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại quận Trường Sa,…

Posted in Pet - Võ tướng

Hồ Ban – Hu Ban – 胡班

Hồ Ban – Hu Ban – 胡班 Hồ Ban là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán…

Posted in Pet - Võ tướng

Mã Đại – Ma Dai – 馬岱

Mã Đại – Ma Dai – 馬岱 Mã Đại, tự là Bá Chiêm, là một tướng quân của nước Thục trong thời kỳ Tam Quốc….

Posted in Pet - Võ tướng

Bào Tam Nương – Bao Sanniang – 鮑三娘

Bào Tam Nương – Bao Sanniang – 鮑三娘 Bào Tam Nương (trong game dịch thành Quách Du) là một nhân vật hư cấu trong các…

Posted in Pet - Võ tướng

Liêu Hóa – Liao Hua – 廖化

Liêu Hóa – Liao Hua – 廖化 Liêu Hóa, tên thật là Liêu Thuần, tự là Nguyên Kiệm, là một tướng lĩnh Thục Hán trong…

Posted in Pet - Võ tướng

Mã Lương – Ma Liang – 馬良

Mã Lương – Ma Liang – 馬良 Mã Lương, tự là Quý Thường, hay còn có biệt danh là Bạch Mi (lông mày trắng) là…

Posted in Pet - Võ tướng

Tôn Càn – Sun Gan – 孫乾

Tôn Càn – Sun Gan – 孫乾 Tôn Càn (bản dịch trong game là Tôn Cang), tự là Công Hựu, là một chính trị gia…

Posted in Pet - Võ tướng

Chu Thương – Zhou Cang – 周倉

Chu Thương – Zhou Cang – 周倉 Chu Thương (theo bản dịch trong game là Châu Sáng), tên tự là Nguyên Phúc, là một nhân…