Posted in Pet - Võ tướng

Quách Nữ Vương – Guo NuWang – 郭女王

Quách Nữ Vương – Guo NuWang – 郭女王 Văn Đức Quách Hoàng Hậu, tự là Nữ Vương nên gọi vắn tắt là Quách Nữ Vương,…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Xuân Hoa – Zhang Chun Hua – 張春華

Trương Xuân Hoa – Zhang Chun Hua – 張春華 Trương Xuân Hoa là vợ chính của Tư Mã Ý, quyền thần nổi tiếng nhà Tào…

Posted in Pet - Võ tướng

Vương Xán – Wang Can – 王粲

Vương Xán – Wang Can – 王粲 Vương Xán là nhà thơ nổi tiếng nhất trong Kiến An Thất Tử cuối thời Đông Hán trong…

Posted in Pet - Võ tướng

Cao Nhu – Gao Rou – 高柔

Cao Nhu – Gao Rou – 高柔 Cao Nhu là một chính trị gia xuất hiện cuối thời Đông Hán, sau chuyển qua phục vụ…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Tử Khiêm – Zhangzi Qian – 張子謙

Trương Tử Khiêm – Zhangzi Qian – 張子謙 Trương Tử Khiêm là một tướng phục vụ dưới quyền Viên Thượng trong cuộc chiến giữa các…

Posted in Pet - Võ tướng

Lý Phu – Li Fu – 李孚

Lý Phu – Li Fu – 李孚 Lý Phu là một nhân vật cuối thời kỳ Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Dĩ – Zhang Yi – 張顗

Trương Dĩ – Zhang Yi – 張顗 Trương Dĩ (Hay thường bị dịch nhầm là Trương Hỷ, nhà chính trị Đông Hán) là một nhân…

Posted in Pet - Võ tướng

Mã Diên – Ma Yan – 马延

Mã Diên – Ma Yan – 马延 Mã Diên là một nhân vật cuối thời kỳ Đông Hán phục vụ dưới trướng Viên Thượng. Ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Phùng Lễ – Shen Pei – 審配

Phùng Lễ – Shen Pei – 審配 Phùng Lễ là một mưu sĩ phục vụ dưới trướng Viên Thiệu cuối thời kỳ Đông Hán. Ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Khổng Tú – Kong Xiu – 孔秀

Khổng Tú – Kong Xiu – 孔秀 Khổng Tú là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán…