Trương Phi – Zhang Fei – 張飛

Trương Phi – Zhang Fei – 張飛

Trương Phi, tự Ích Đức hay Dực Đức, là danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông là một trong Ngũ Hổ tướng của Lưu Bị trong nhà Thục Hán cùng Quan Vũ, Triệu Vân, Mã Siêu và Hoàng Trung. Ông sinh ra và lớn lên tại huyện Trác, tỉnh Hà Bắc, U Châu.

Trương Phi sinh ra trong một gia đình giàu có, được học cả võ nghệ lẫn sách vở, ngoài võ nghệ tinh thông, ông còn có biệt tài vẽ tranh. Ông sớm kết giao được với các hào kiệt trong vùng, những người cùng chí hướng là Lưu Bị và Quan Vũ và cùng họ kết nghĩa huynh đệ.

3 anh em ông tham gia cuộc chiến chống quân Khăn Vàng dưới sự lãnh đạo của Châu Tĩnh và Lưu Yên, nhờ lập công nên Lưu Bị (anh cả) được phong chức Huyện úy, nhưng sớm bỏ mà đi đến huyện Hạ Mật, nhưng lại thất bại và nương nhờ nơi Công Tôn Toản.

Tiếp đó, Trương Phi theo các anh mình đến Từ Châu cứu Đào Khiêm bảo vệ Đan Dương sau đóng quân tại đây cho tới khi Lữ Bố chạy về và cướp mất Từ Châu.

Các ông tập hợp binh lực tại thành Tiểu Bái, nhưng bị Lữ Bố đập tan và phải chạy về nương nhờ nơi Tào Tháo.

Sau khi Lữ Bố chết, 3 anh em Lưu Quan Trương lại tập hợp binh chiếm lại Từ Châu phản Tào Tháo, bị ông này đem đại quân đánh tan tác và làm cả 3 bỏ chạy toán loạn thất lạc nhau. Trương Phi chạy về Cổ Thành ở huyện Nhữ Nam. Mãi đến năm 200 mới đoàn tụ lại cùng Lưu Bị và Quan Vũ, nhưng chẳng được bao lâu Tào Tháo lại đánh tới và phải chạy về xuống Kinh Châu nương nhờ Lưu Biểu.

Tào Tháo tiếp tục đánh Kinh Châu, 3 anh em chống không nổi liền dẫn dân chúng bỏ chạy, tới cầu Tràng Bản ở Đương Dương, Trương Phi đợi dân qua hết rồi đứng lại một mình, đốt cầu rồi hét lớn (lớn đến nỗi Hạ Hầu Kiệt sợ vỡ mật mà chết (hư cấu)) khiến quân Tào không dám tiến lên, nhờ vậy đám đông do Lưu Bị dẫn đầu chạy thoát.

Về Kinh Châu, liên minh Tôn Lưu thiết lập, và cùng nhau thắng lớn đại quân Tào trong trận Xích Bích. Nhờ mưu kế của Gia Cát Lượng, quân Lưu Bị ít hơn, làm ít hơn, nhưng hưởng nhiều hơn, được 4 quận phía Nam Kinh Châu, trong đó Trương Phi đóng quân và làm Thái Thú Nghi Đô.

Năm 214, giao tranh ở Ích Châu và giành thắng lợi, Trương Phi được cử tiến quân vào đất Xuyên vây đánh Thành Đô.

Đến năm 215, Tào Tháo bành trướng lãnh thổ, tiêu diệt Trương Lỗ sau đó cho Hạ Hầu Uyên cùng Trương Cáp đi bắt dân ở Ba Tây đem về, Trương Phi được cử đi kháng đánh, 50 ngày không phân thắng bại, Trương Phi dẫn quân phục kích, Trương Cáp đại bại trốn thoát về lại Nam Trịnh.

Đến năm 217, Trương Phi cùng Mã Siêu được cử đến Cố Sơn, Tào Hồng và Tào Hưu ra tiếp, Trương Phi thiệt hại nặng phải rút về sau đó.

Đến năm 219, vì Lưu Bị nhất quyết không trả Kinh Châu, lại thêm mưu sư nhà Ngô thân tín với Thục Hán là Lỗ Túc qua đời, nên Tôn Quyền cho quân đánh úp và giết chết Quan Vũ, liên minh Tôn Lưu tan vỡ. Năm 221, Trương Phi được lệnh dẫn quân tiến đánh Đông Ngô báo thù cho Quan Vũ ở Giang Châu. Nhưng chưa làm gì đã bị Trương Đạt và Phạm Cương sát hại, cắt thủ cấp lặn sông trốn sang Đông Ngô hàng Tôn Quyền.

Trong TS Online, vì Trương Phi là một nhân vật chính, và cốt truyện trong game hầu như bám sát tất cả các chi tiết trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, nên Trương Phi có mặt trong gần như tất cả mọi mạch truyện. Ông được phác thảo với thân hình to lớn, da ngăm, râu dựng, mắt trừng, và vô cùng hung dữ, và đương nhiên bị ghép với nghề “tiếng xấu” là đồ tể (mổ lợn) (chê nghề xấu/ác nhưng thịt mổ ra vẫn ăn ngon lành) thay vì nghề thật là bán rượu để “xứng” với vẻ ngoài của ông.

Trong 3 anh em Lưu Quan Trương, mình thích thất Trương Phi, vậy còn các bạn?

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trương Phi

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 134

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Hội Tâm Nhất Kích – Hỏa Kiếm – Bát Diện Hỏa Luân

Xuất hiện: Trác Quận – U Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Đào Viên tam kết nghĩa, Cổ thành hội, Kẻ dã tâm Lữ Bố, Đại phá Lưu Bị, Trương Phi cưới vợ, …

Hình ảnh

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu