Posted in Pet - Võ tướng

Lưu Yên – Liu Yan – 劉焉

Lưu Yên – Liu Yan – 劉焉 Lưu Yên (hay Lưu Nhiên), tự là Quân Lang, là tông thất nhà Hán, làm tới chức Ích…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Lỗ – Zhang Lu – 張魯

Trương Lỗ – Zhang Lu – 張魯 Trương Lỗ là quân phiệt thời Tam Quốc, là người trấn giữ phía đông Ích Châu và là…

Posted in Pet - Võ tướng

Đặng Mậu – Deng Mao – 鄧茂

Đặng Mậu – Deng Mao – 鄧茂 Đặng Mậu là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của nhà văn…

Posted in Pet - Võ tướng

Trương Phi – Zhang Fei – 張飛

Trương Phi – Zhang Fei – 張飛 Trương Phi, tự Ích Đức hay Dực Đức, là danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Trình Viễn Trí – Cheng Yuanzhi – 程遠志

Trình Viễn Trí – Cheng Yuanzhi – 程遠志 Trình Viễn Trí là một nhân vật hư cấu trong tác phẩm đình đám “Tam Quốc diễn…

Posted in Từ Châu

Trì viện Từ Châu thành

Tên Q: Trì viện Từ Châu thành ĐKNV: Hoàn thành Q Trợ giúp Từ Châu Địa điểm: Thành Từ Châu Phần thưởng: long vũ thủy điểu…