Lưu Yên – Liu Yan – 劉焉

Lưu Yên – Liu Yan – 劉焉

Lưu Yên (hay Lưu Nhiên), tự là Quân Lang, là tông thất nhà Hán, làm tới chức Ích Châu mục. Ông là người Giang Hạ, Kinh Châu.

Lưu Yên từ sớm đã làm quan ở quận, xong thấy của ông là Trúc Điềm qua đời, ông từ quan về núi Dương Thành kế nghiệp thầy mình.

Không lâu sau tiếng tăm đồn xa, ông được tiến cử làm quan triều đình, giữ tới chức huyện lệnh Lạc Dương, Tông chính thái thường.

Lưu Yên từng khuyên Hán Linh Đế bỏ việc dùng tiền mua chức quan để cải thiện tình hình đất nước, nhưng vua bất tài không làm được gì nên ông có ý định về Giao Chỉ để thành lập quốc gia độc lập, nhưng Trương Đổng Phù, bạn ông, khuyên nên về Ích Châu, Lưu Yên nghe theo và được vua Hán chấp thuận.

Tình hình Ích Châu lúc Lưu Yên nhận chức vô cùng biến động, việc bóc lột thuế hà khắc lên dân của Khước Kiệm khiến dân chúng theo tàn dư Khăn Vàng nổi dậy ở khắp nơi. Lưu Yên quyết định dụng cách vỗ về dân chúng, đồng thời giao hảo với các quý tộc trong vùng.

Lúc này nổi lên Mã Tương và Triệu Chi, quân Khăn Vàng, tập hợp đám ô hợp chiếm được thành Miên Trúc, giết chết Lý Thăng và Khước Kiệm. Nghe tin, Lưu Yên sai Giả Long kháng cự và chặn được đường tiến của Mã Tương, đồng thời trực tiếp xuất quân và giết chết Mã Tương, giành lại thành Mi Trúc và dẹp yên Ích Châu.

Sau khi bình ổn Ích Châu, Lưu Yên thực hiện ý đồ ly khai triều đình và bị các quan, tướng dưới trướng là Lý Quyền, Vương Hàm và Giả Long nghi ngờ. Ông bèn giết luôn họ bịt đầu mối.

Lúc này Đổng Trác đã thao túng triều đình, nhận thấy các hành xử của Lưu Yên nên đã bắt con của Lưu Yên là Lưu Đảng, Lưu Phạm làm con tin, và sai Lưu Chương sang Ích Châu thuyết phục Lưu Yên hàng Hán. Nhưng Lưu Yên giữ lại Lưu Chương và cắt đứt liên lạc với Đổng Trác.

Lúc này, phía Tây có Mã Đằng bất bình với Đổng Trác nên đã dấy quân tấn công Trường An. Lưu Yên ủng hộ và cùng xuất binh với Mã Đằng, đồng thời cho Lưu Đảng làm nội gián. Sự việc bại lộ, Đổng Trác giết Lưu Đảng và Lưu Phạm, đồng thời dẹp tan liên minh Mã Đằng Lưu Yên.

Sau thất bại đó, Đổng Trác bị ám sát, quân phiệt khắp nơi tranh giành quyền lực. Riêng Lưu Yên vì đau buồn về hai người con đã mất, đồng thời thiên tai hoành hành vùng Ích Châu nên ông dời trị sở về Thành Đô và không đánh ra ngoài Ích Châu nữa.

Năm 194, Lưu Yên mắc bệnh qua đời, Lưu Chương lên kế thừa. Yên ổn suốt 20 năm trường sau đó rồi bị Lưu Bị đánh chiếm.

Trong TS Online, vì cách dịch có phần lạ nên Lưu Yên có một mớ bòng bong lẫn lộn giữa các tên gọi Lưu Yên, Lưu Nhiên và Lưu Ngu ở vùng U Châu, người tranh chấp trực tiếp với Công Tôn Toản. Quá là rối não mà Y_Y

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Lưu Nhiên

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp

Level NPC: 33

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Thuật Phóng Hỏa – Liệt Hỏa – Hỏa Cầu

Xuất hiện: Quan Phủ Ba Quận – Ích Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: (không xác định, cập nhập sau) Qua 5 ải chém 6 tướng, Trì viện Từ Châu thành, …

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu