Posted in Pet - Võ tướng

Lưu Yên – Liu Yan – 劉焉

Lưu Yên – Liu Yan – 劉焉 Lưu Yên (hay Lưu Nhiên), tự là Quân Lang, là tông thất nhà Hán, làm tới chức Ích…

Posted in Pet - Võ tướng

Triệu Chi – Zhao Qi – 趙祇

Triệu Chi – Zhao Qi – 趙祇 Triệu Chi là một võ tướng quân Khăn Vàng cuối thời Đông Hán trong lịch sử Tam Quốc….