Trì viện Từ Châu thành

Tên Q: Trì viện Từ Châu thành
ĐKNV: Hoàn thành Q Trợ giúp Từ Châu
Địa điểm: Thành Từ Châu
Phần thưởng: long vũ thủy điểu (+2 thủy).
Nhiệm vụ tiếp theo: Tấn công Hạ Hầu Đôn
Nội dung nhiệm vụ:
– Nói chuyện Trần Đăng, đồng ý giúp đỡ
– Đến rừng Hạ Thái đối thoại với Biên Nhượng, vào chiến đấu với Trương Phấn, Tiết Lễ, Lưu Yên, Lưu Đại, Tần Kỳ, Võ Duệ Binh x3
– Đến thành Bắc Hải đối thoại với Điền Giai.
– Trở về thành Từ Châu gặp sự cản trở của Tào Nhân, chiến đấu.
– Vào quan phủ đối thoại với Trần Đăng hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu