Khoái Việt – Kuai Yue – 蒯越

Khoái Việt – Kuai Yue – 蒯越

Khoái Việt (hay Bàng Việt), tự là Dị Độ, là mưu sĩ dưới trướng Lưu Biểu và Lưu Tông trong cuối thời kỳ Đông Hán. Ông là người huyện Trung Lư, quận Nam, Kinh Châu.

Nổi tiếng là người có mưu trí từ khi còn trẻ, Khoái Việt được Đại tướng quân Hà Tiến gọi đến làm Đông tào duyện. Hà Tiến khi đó mâu thuẫn với các hoạn quan, Khoái Việt khuyên nên giết nhưng Hà Tiến chần chừ không nghe theo. Nhận thấy sớm muộn chủ cũng thất bại nên Khoái Việt xin về làm Nhữ Nam Lệnh. Quả nhiên không lâu sau Hà Tiến bị giết chết.

Năm 190, Lưu Biểu lên thay Vương Duệ nhận chức thứ sử Kinh Châu. Trong tình thế các thế lực chư hầu đều nhắm tới địa bàn trọng yếu nhất toàn lãnh thổ Trung Hoa, Lưu Biểu tìm đến nhà hai anh em Khoái Việt và Khoái Lương nhờ trợ giúp. Khoái Việt lập tức hiến kế diệt trừ các “tông tặc” nổi loạn trong vùng để lấy lòng dân trước. Lưu Biểu nghe theo và được dân chúng Kinh Châu số đông tới hưởng ứng. Nhờ công đó, Khoái Việt được phong làm Thái thú Chương Lăng, tước Phàn đình hầu.

Năm 208, Lưu Biểu chết, con là Lưu Tông mới hơn 10 tuổi lên thay, Khoái Việt hiến kế đầu hàng trước thế lực mạnh nhất lúc bấy giờ tấn công, là Tào Tháo. Họ Tào nhận Kinh Châu xong nói với Khoái Việt rằng hắn không vui vì có Kinh Châu cho bằng có được Khoái Việt.

Năm 214, Khoái Việt qua đời, không rõ bao nhiêu tuổi.

Trong TS Online, Khoái Việt được dịch thành Bàng Việt. Vai trò của ông trở nên vô cùng mờ nhạt, vì trong game chỉ tập trung làm rõ cốt truyện dẫn đến biến cố phân tranh Tam Quốc. Vì thế, Bàng Việt chỉ xuất hiện trong trận đánh với quân Tôn Kiên, khi hắn ta cố chiếm lấy Kinh Châu dưới sự chỉ đạo của Viên Thuật. Tất cả được tái hiện trong hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Bàng Việt

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Lưu Biểu

Level NPC: 49

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Thuật Ngự Phong – Cuồng Phong – Bão Phong

Xuất hiện: Lan Dương Thư Đường – Lan Dương Thành – Kinh Châu (Bắc)

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Cứu mãnh hổ Giang Đông

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu