Nghiêm Nhan – Yan Yan – 嚴顏

Nghiêm Nhan – Yan Yan – 嚴顏

Nghiêm Nhan là một võ tướng cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Theo La Quán Trung, ông phục vụ Lưu Chương, trấn giữ Ba Quận. Ông sinh tại huyện Trung, thành Phố Trùng Khánh, thuộc đất Thục (Ích Châu).

Các chính sử không ghi chép gì nhiều về Nghiêm Nhan. Trong Tam Quốc Chí của Trần Thọ, Nghiêm Nhan chỉ được nhắc tới thông qua việc tỏ ra ngán ngẩm khi Lưu Chương rước Lưu Bị vào đất Thục chẳng khác gì dẫn cọp vào nhà. Đồng thời, cũng nhắc qua đôi nét về giao tranh giữa ông và Trương Phi tại Ba Quận và việc sau này Trương Phi cảm phục khiến ông quyết định đầu hàng.

La Quán Trung lại kể chi tiết về các tình tiết trên. Theo đó, Nghiêm Nhan vốn sẵn biết bản tính Trương Phi dễ nổi nóng, nên cố thủ trong thành đợi bên công tự sinh biến. Tuy nhiên, sau vài lần thất bại, Trương Phi bày mưu và khiến Nghiêm Nhan trúng kế, cả hai đối mặt, giao chiến vài chục hiệp, cuối cùng Nghiêm Nhan bị bắt sống. Trước sự ung dung, tươi tỉnh, coi cái chết như không, khiến Trương Phi thán phục tinh thần thép của Nghiêm Nhan, tự tay đến cởi trói và mặc giáp lại cho ông rồi cúi đầu tạ tội bất kính. Nhờ đó, Nghiêm Nhan chấp nhận đầu hàng và hiến kế cho Trương Phi tiến thẳng đến Thành Đô vượt qua hơn 40 ải mà không gặp bất kỳ ngăn trở nào.

Tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa còn kể thêm rằng, khi Trương Cáp đến xâm phạm ải Hà Mạnh, Hoàng Trung đã xin cùng Nghiêm Nhan ra ứng chiến để chứng tỏ thực lực trước những lời cười chê vì tuổi già của cả hai.

Tại đây, Nghiêm Nhan hiến kế chiếm Thiên Đăng Sơn vì đó là nơi cất lương thảo của Ngụy được Hoàng Trung tán thành. Hoàng Trung giả vờ thua liền mấy trận rồi phản công chiếm lại Hàn Hạo khiến Hạ Hầu Thượng bỏ chạy về núi Thiên Đăng nơi Hạ Hầu Đức trấn giữ và đã bị Nghiêm Nhan đốt lửa từ phía sau núi. Hạ Hầu Đức đem quân ra chữa lửa thì bị Nghiêm Nhan chém chết tại chỗ. Sau đó cùng lùa binh bao vây Hạ Hầu Thượng và Trương Cáp. Quân Ngụy phải phá vòng vây, bỏ núi Thiên Đăng chạy về Định Quân nương nhờ Hạ Hầu Uyên.

Trong TS Online, tất cả các tình tiết kể trên về cuộc đời lão tướng Nghiêm Nhan đều được tái hiện thông qua hệ thống nhiệm vụ trong game.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Nghiêm Nhan

Hệ: Phong

Phe/ Doanh Trận: Thục

Level NPC: 124

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Thuật Ngự Phong – Phong Cuốn Tàn Vân – Loạn Kích

Xuất hiện: Thành Ba Quận – Ích Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Đại phá núi Thiên Đãng, Nghiêm Nhan ngay thẳng, Lạc Thành đại chiến, Trương Lỗ lần đầu ra trận

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu