Hồ Tống – Hu Zong – 胡综

Hồ Tống – Hu Zong –

Hồ Tống, tự là Vĩ Tắc, là một quan viên nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông là người huyện Cố Thủy, quận Nhữ Nam, tỉnh Hà Nam, Việt Châu.

Hồ Tống mồ côi cha từ nhỏ, được mẹ dẫn sang Giang Đông lánh nạn, nơi Tôn Sách đang làm chủ. Ông gặp và học cùng Tôn Quyền lúc 14 tuổi. Tôn Quyền từ đó rất nể tài năng làm thơ của ông.

Vì thế, sau khi Tôn Sách chết, Tôn Quyền lên thay, đã cho gọi ngay Hồ Tống về phò tá mình và tỏ ra rất tín nhiệm ông.

Tôn Quyền thường bàn tính với Hồ Tống các chiến sự quan trọng. Nhưng đáng kể nhất là các chiến sự chống lại Hoàng Tổ và Tôn Tấn.

Năm 232, Công Tôn Uyên ở Liêu Đông đề xuất liên kết chống Ngụy, Trương Chiêu kịch liệt phản đối vì cho đó là âm mưu, nhưng Tôn Quyền kiên quyết không nghe còn tính định tội Trương Chiêu. Hồ Tống khi đó là người đứng ra giản hòa giữa hai người. Sau này quả nhiên Công Tôn Uyên trở mặt, khiến Tôn Quyền muối mặt mà đích thân đi tạ lỗi với Trương Chiêu.

Năm 243, Hồ Tống qua đời ở tuổi 61.

Trong TS Online, Hồ Tống không được nhắc tới trong bất kỳ chiến dịch nào. Vì quả nhiên, về mặt chiến sự ông không hề góp công sức gì quá lớn lao, về nghệ thuật, không có bất kỳ tác phẩm tiêu biểu được lưu truyền.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Hồ Tống

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 102

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Băng Kiếm – Hồng Thủy – Băng Đá

Xuất hiện: Nhà Hồ Tống – Ngô Quận – Giang Đông

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Không có

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu