Thị Nghi – Shi Yi – 是儀

Thị Nghi – Shi Yi – 是儀

Thị Nghi, tự là Tử Vũ, là quan nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại quận Bắc Hải, Thanh Châu.

Thị Nghi sinh ra dưới thời nhà Hán, ban đầu làm quan tại quận Bắc Hải, sau này tình hình xã hội loạn lạc nên chạy sang Giang Đông lánh nạn. Tại đó, ông phục vụ dưới trướng Lưu Dao, thống đốc Dương Châu.

Sau này, Tôn Sách đánh bại Lưu Dao, Thị Nghi chuyển đến Hội Kê. Mãi đến sau này, khi Tôn Quyền thống nhất Giang Đông, ông được triệu gọi làm quan cho nhà Đông Ngô.

Thị Nghi tham gia vào các chiến dịch của nhà Ngô với vai trò tham mưu, cụ thể là các trận đánh Quan Vũ ở Kinh Châu, đánh Tào Hưu ở Từ Châu.

Sau này, ông được lệnh dạy dỗ thái tử nhà Ngô là Tôn Đăng. Nhưng sau đó triều đình nhà Ngô xảy ra tranh chấp ngôi thái tử sau khi Tôn Quyền có con trai khác. Kể từ đó, nhà Ngô xuống dốc tột độ.

Thị Nghi chết ở tuổi 81.

Trong TS Online, vì đóng góp của Thị Nghi cho nhà Đông Ngô không có điểm nào đáng kể được sử sách nhắc tới chi tiết, nên trong game hầu như không hề nhắc tới ông trong bất cứ nhiệm vụ nào.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Thị Nghi

Hệ: Thủy

Phe/ Doanh Trận: Ngô

Level NPC: 101

Thuộc tính thuần: INT

Kỹ năng cơ bản: Tường Băng – Băng Kiếm – Hồng Thủy

Xuất hiện: Quan Phủ Ngô Quận – Giang Đông

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Không Có

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu