Khổng Tú – Kong Xiu – 孔秀

Khổng Tú – Kong Xiu – 孔秀

Khổng Tú là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung. Trong tiểu thuyết, ông được miêu tả là một tướng lĩnh của Tào Tháo. Tác phẩm cũng không đề cập tới xuất thân của ông.

Khổng Tú xuất hiện trong hồi 27 trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa trong sự kiện “qua năm ải chém sáu tướng” của Quan Vũ.

Sau khi Quan Vũ từ biệt Tào Tháo để đi về phía Bắc, ông đi đến một cửa Quan là Đông Lĩnh nơi Khổng Tú được giao trấn thủ.

Khi hay tin Quan Vũ xin qua cửa, Khổng Tú đích thân ra đón và hỏi Quan Vũ đi đâu, Quan Vũ đáp đi về phía Bắc, là nơi đóng quân của Viên Thiệu người đang đối đầu với Tào Tháo. Vì thế Khổng Tú không thể cho Quan Vũ qua cửa mà không có giấy thông quan, đồng thời trình bày với Quan Vũ rằng phải đợi Tú cho người đi bẩm với Tào Tháo mới có thể để ông này qua cửa.

Quan Vũ ngang ngược cầm đao toan chém Khổng Tú. Thấy vậy ông rút lui vào cửa quan và đánh trống, mặc giáp, lên ngựa và ra nghênh chiến. Nhưng chưa đầy 1 hiệp, Quan Vũ đã chém Khổng Tú chết dưới chân ngựa của mình.

Trong TS Online, Khổng Tú được mô tả hoàn toàn chính xác như những gì La Quán Trung tạo ra. Tất cả được tái hiện qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Khổng Tú

Hệ: Hỏa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 72

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Liệt Hỏa – Hỏa Luân – Hội Tâm Nhất Kích

Xuất hiện: Sơn Động Hứa Xương 3 (ID Map: 13503) – Việt Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Qua 5 ải chém 6 tướng, Quan Vũ hàng Hán

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu