Phùng Lễ – Shen Pei – 審配

Phùng Lễ – Shen Pei – 審配

Phùng Lễ là một mưu sĩ phục vụ dưới trướng Viên Thiệu cuối thời kỳ Đông Hán. Ông là người Nam Trịnh, Ích Châu.

Ban đầu, ông là thủ hạ dưới quyền Châu mục Ký Châu Hàn Phức, nhưng sau khi Viên Thiệu chiếm Ký Châu, ông theo phục vụ họ Viên.

Trong trận Quan Độ, Phùng Lễ và Thẩm Phối là cặp bài trùng lúc bấy giờ đã tố cáo Hứa Du với Viên Thiệu về việc ông này để gia đình ăn chặn của công. Chính việc này khiến Hứa Du bất mãn mà quay sang hàng Tào Tháo và hiến kế phá kho lương do Thuần Vu Quỳnh canh giữ và là đầu mối cho chiến thắng quan trọng của họ Tào.

Sau khi Viên Thiệu chết, Thẩm Phối và Phùng Lễ theo phục vụ Viên Thượng.Tuy nhiên, thay vì hợp sức đánh Tào, hai anh em Viên Thượng và Viên Đàm lại đánh nhau ở Thanh Châu và giao Nghiệp Thành lại cho Thẩm Phối và Phùng Lễ canh giữ.

Nhận thấy tình hình có lợi, Tào Tháo khởi đại binh đánh chiếm Nghiệp Thành.Khi Thẩm Phối đang ra sức trấn thủ, thì Phùng Lễ có ý đầu hàng Tào Tháo nên đã mở cửa đón 300 quân Tào vào thành. Thẩm Phối thấy vậy liền cho người mang đá tới ném xuống quân Tào. Kết quả Phùng Lễ và 300 quân Tào đều bị giết chêt.

Trong TS Online, có lẽ vì ý định cuối đời của Phùng Lễ là hàng Tào Tháo, nên Phùng Lễ trong game xuất hiện với doanh trận thuộc phe Tào Ngụy. Ông không được kể đến trong sự kiện Tào Tháo đánh chiếm Nghiệp Thành, nhưng vẫn được kể là một tướng dưới quyền Viên Thiệu. Ngoài ra ông cũng xuất hiện ở một vài nơi trong doanh trại Tào Ngụy.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Phùng Lễ

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Ngụy

Level NPC: 53

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Cạm Bẫy – Ném Đá – Địa Nha

Xuất hiện: Rừng Nai Huỳnh – Dự Châu

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Ngày tận cùng của Công Tôn Toản

Hình ảnh

(cập nhập)

 

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu