Đổng Mân – Dong Min – 董旻

Đổng Mân – Dong Min – 董旻

Đổng Mân là anh trai của Đổng Trác, phục vụ cho tên đại gian này vào cuối thời Đông Hán. Ông quê ở huyện Mân, tỉnh Cam Túc, Lương Châu.

Đổng Mân ít được nhắc tới trong các hoạt động mà Đổng Trác khởi xướng hay liên quan, nhìn chung, ông không có chút tài năng nào đặc biệt.

Một trong hai lần Đổng Mân được nhắc tới là sự việc xảy ra trong biến cố Đổng Trác dời đô về Lạc Dương. Trước khi đi, hắn sai Đổng Mân và Hà Miêu đến trước, giết Ngô Khuông và sát nhập quân của ông này với hắn.

Lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng là vào năm Sơ Bình thứ 3, tức năm 192, Đổng Mân được phong làm Tả Tướng Quân, Hộ Hầu. Sau đó, Hoàng Phủ Tung đã chặt đầu Đổng Mân.

Trong TS Online, sự “được nhắc đến” của Đổng Mân khởi sắc hơn vì ông xuất hiện trong hầu hết các biến cố liên quan đến thời điểm trước việc thích sát Đổng Trác. Tất cả được thể hiện chi tiết thông qua hệ thống nhiệm vụ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Đổng Văn

Hệ: Địa

Phe/ Doanh Trận: Du Hiệp – Đổng Trác

Level NPC: 109

Thuộc tính thuần: ATK

Kỹ năng cơ bản: Lôi Mộc – Phi Sa Tẩu Thạch – Vạn Mã Phi Đằng

Xuất hiện: Sơn Động Thành Bắc – Thôn Phổ Hộ – Quan Trung

Một số Quest tiêu biểu xuất hiện: Liên hoàn kế, Tam hiệp chiến Lữ Bố, Thích sát Đổng Trác, Tìm bản đồ lăng Tần Thủy Hoàng

Hình ảnh

(cập nhập)

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu