Posted in Pet - Võ tướng

Đổng Mân – Dong Min – 董旻

Đổng Mân – Dong Min – 董旻 Đổng Mân là anh trai của Đổng Trác, phục vụ cho tên đại gian này vào cuối thời…