Posted in Pet - Võ tướng

Đổng Mân – Dong Min – 董旻

Đổng Mân – Dong Min – 董旻 Đổng Mân là anh trai của Đổng Trác, phục vụ cho tên đại gian này vào cuối thời…

Posted in Pet - Võ tướng

Từ Vinh – Xu Rong – 徐荣

Từ Vinh – Xu Rong – 徐荣 Từ Vinh là tướng nhà Đông Hán, một trong những dũng tướng của Đổng Trác. Ông là người…

Posted in Pet - Võ tướng

Lý Nho – Li Ru – 李儒

Lý Nho – Li Ru – 李儒 Lý Nho, tự là Văn Ưu, là mưu sĩ thân tín của Đổng Trác trong cuối thời kỳ…

Posted in Pet - Võ tướng

Lý Thôi – Li Jue – 李傕

Lý Thôi – Li Jue – 李傕 Lý Thôi (hay một số bản dịch khác là Lý Quyết hay Lý Xác), tự là Trĩ Nhiên,…

Posted in Pet - Võ tướng

Lý Túc – Li Su – 李肅

Lý Túc – Li Su – 李肅 Lý Túc là một viên tướng phục vụ dưới trướng Đổng Trác vào cuối thời Đông Hán. Ông…

Posted in Pet - Võ tướng

Ngưu Phụ – Niu Fu – 牛輔

Ngưu Phụ – Niu Fu – 牛輔 Ngưu Phụ là con rể và là bộ tướng trung thành dưới trướng Đổng Trác. Không rõ nguồn…

Posted in Pet - Võ tướng

Đổng Việt – Dong Yue – 董越

Đổng Việt – Dong Yue – 董越 Đổng Việt là một bộ tướng dưới trướng đại gian Đổng Trác trong triều đình cuối thời Đông…