Thích sát Đổng Trác

Tên Q: Thích sát Đổng Trác
ĐKNV: Không có
Địa điểm: Quan Trung
Phần thưởng:
+ Thành công: điểm skill +1.
+ Thất bại: Giày Chích Sa (nhanh nhẹn+ 8, phòng – 1, lv. 20).
Nhiệm vụ tiếp theo:
Nội dung nhiệm vụ:
– Đến Quảng Trường Lạc Dương tại căn nhà nhỏ thứ 2 đối thoại với Ngũ Phú, đồng ý đến Trường An giết Đổng Trác.
– Ta đến Phạm Thủy Quan trong dinh đối thoại với Phi Hùng Binh, vào chiến đấu thắng lợi được trang phục binh lính.
– Đến Thành Trường An, tại 522:535 (gần Vệ sĩ bên trái) xảy ra đối thoại , tiếp tục vào nhà Quan đối thoại với Đổng Trác và vào chiến đấu với Đổng Trác, Lữ Bố, Đổng Văn, Phùng Phương, Hạ Mậu, Lý Nho.
– Thắng lợi hoặc thất bại ta trở về Lạc Dương tìm Ngũ Phú thì hoàn thành nhiệm vụ.

Facebook Comments

Author: Liu Đậu Yêu